• Abovo Advies

    Diensten en producten

    Abovo advies helpt u met onderstaande diensten en producten

  • Diensten en producten
    Diensten en producten
    Abovo advies helpt u met onderstaande diensten en producten

Bel uw gids door het doolhof: 0643 745 510

Ontdek de mogelijkheden van Abovo

Aanbesteding

Abovo advies kan naast het schrijven van bestekken een aanbestedingstraject voor u verzorgen. Op basis van haar expertise worden appels met appels vergeleken, waarna de juiste prijs-/kwaliteitsverhouding zichtbaar wordt. In samenspraak worden de deelnemende partijen uitgenodigd en vindt de gunning plaats.
Aanbesteding

Begeleiding onafhankelijke inspecties

Onafhankelijke inspecties, een verplichting vanuit het Bouwbesluit, zijn keuringen op het gehele veiligheidsconcept. De BIO-matrix staat hierin centraal. In de begeleiding hiervan gaan we geen enkele discussie met de inspectie-instelling uit de weg, met als doelstelling; het behalen van het inspectie-certificaat.

Bestek

Een omschrijving van een uit te voeren beveiligingsinstallatie inclusief administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Samen met de tekeningen is dit de basis voor prijsvorming.

Bouwbesluitcheck

Op grond van gebruiksfunctie(s), gebruiksoppervlakte en vloerhoogte wordt bekeken wat zowel de minimale wettelijke eisen als de projectie-eisen zijn ten aanzien van brandmeld- en ontruimingsinstallatie, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen. De bevindingen worden uiteengezet in een rapportage.

Installatiecheck

Aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen en/of het uitgangspuntendocument, wordt na oplevering van de installatie(s) gecheckt of de voorgeschreven eisen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit voorkomt eventuele afkeuring van de installatie en bespaart onvoorziene kosten met het oog op de garantietermijn.

Melding brandveilig gebruik / Vergunningsaanvraag

Onder een aantal condities stelt het Bouwbesluit een meldingsplicht dan wel een vergunningsplicht, bij de in gebruik name van een bouwwerk c.q. aanpassingen aan het bouwwerk. Wij stellen hiervoor de benodigde documentatie op, verzorgen de aanvraag in het omgevingsloket, communiceren met het Bevoegd Gezag en bewaken het proces.

Ontruimingsplan / Bedrijfsnoodplan

Bevat instructies met betrekking tot handelen in geval van een calamiteit. Door doeltreffende, planmatig voorbereide acties kunnen de gevolgen van diverse calamiteiten aanzienlijk worden beperkt. Een dergelijk plan wordt vereist vanuit het Bouwbesluit. Daarnaast is een bedrijf verplicht voorbereidingen te treffen op noodsituaties, conform de Arbowet. Waarbij een plan als hulpmiddel dient. Wij stellen genoemd plan op conform NEN 8112.

Programma van Eisen / Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Bevat instructies met betrekking tot handelen in geval van een calamiteit. Door doeltreffende, planmatig voorbereide acties kunnen de gevolgen van diverse calamiteiten aanzienlijk worden beperkt. Een dergelijk plan wordt vereist vanuit het Bouwbesluit. Daarnaast is een bedrijf verplicht voorbereidingen te treffen op noodsituaties, conform de Arbowet. Waarbij een plan als hulpmiddel dient. Wij stellen genoemd plan op conform NEN 8112.

Programma van Eisen / Inbraakdetectiesysteem

Op grond van wet- en regelgeving worden de installatietechnische aspecten van uw inbraakdetectiesysteem vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan de verzekeraar. Dit document komt middels een interactief proces tot stand en ligt ten grondslag aan de installatie.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI&E is wettelijk vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, als verplichting voor alle bedrijven en instellingen met personeel. Met de RI&E worden de gevaren en risico’s van een organisatie in beeld gebracht en kunnen ziekten en ongevallen gereduceerd dan wel voorkomen worden. De RI&E doet dienst als uitgangspunt voor het arbobeleid.

Uitgangspuntendocument

Op basis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO-matrix) worden de aspecten van alle aanwezige veiligheidsinstallaties en de te nemen maatregelen vastgelegd, conform de vigerende wet- en regelgeving.
Contact

drs. Sylvia Geerdsen-Brommer
T 0643 745 510

ing. Carl Eppink
T 0628 823 251

Oldenzaalsestraat 281
7523 AD Enschede
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanbesteding  |  Begeleiding onafhankelijke inspecties  |  Bestek  |  Bouwbesluitcheck  |  Installatiecheck  |  Melding brandveilig gebruik / Vergunningsaanvraag  |  Ontruimingsplan / Bedrijfsnoodplan  |  Programma van Eisen / Brandmeld- en ontruimingsinstallatie   |  Programma van Eisen / Inbraakdetectiesysteem  |  Risico Inventarisatie en Evaluatie  |  Uitgangspuntendocument