Skip to main content
 • Abovo Advies

  Vastgelopen?

  Abovo is uw gids door het doolhof van wet- en regelgeving

Waarom Abovo advies?

Abovo advies zet zich in om samen met u het juiste pad te bewandelen in het doolhof van wet- en regelgeving op het gebied van zowel fysieke als sociale veiligheidsvraagstukken.

Daar waar u door de bomen het bos niet meer ziet, u zich sec bezig wilt houden met uw corebusiness of simpelweg geen tijd heeft om u een weg door het doolhof van regeltjes te banen, maken wij voor u de weg vrij. Ruim twee decennia lange ervaring en een integrale benadering, maakt dat Abovo advies beschikt over een oplossend vermogen, een eenduidig en gemotiveerd advies geeft ten aanzien van de te nemen maatregelen en in geen enkel geval beren op de weg ziet.

Of het nu de kortste weg, de snelste of de weg van de minste weerstand wordt, Abovo advies navigeert u naar de vooraf besproken bestemming, met daarbij de minimale eisen vanuit wet- en regelgeving als vertrekpunt. Middels een interactief proces stippelen we een geschikte route voor u uit.

Wellicht overbodig om te vermelden maar Abovo advies beantwoordt graag de vragen naar de - voor u - onbekende weg. Veel, zo niet alles, is mogelijk. Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden… Als u ons in een vroeg stadium inschakelt kunnen we een gemiste dan wel een verkeerde afslag voorkomen.

We zijn u graag van dienst en zoeken de mogelijkheden voor u uit!

Met vriendelijke groet,

ing. Carl Eppink
drs. Sylvia Geerdsen-Brommer

  "We nemen u aan de hand mee en brengen u veilig naar uw eindbestemming".
  Producten en diensten van Abovo advies

  Aanbesteding

  Abovo advies kan naast het schrijven van bestekken een aanbestedingstraject voor u verzorgen.

  Bestek

  Een omschrijving van een uit te voeren beveiligingsinstallatie inclusief administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

  Begeleiding onafhankelijke inspecties

  Onafhankelijke inspecties, een verplichting vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving, zijn keuringen op het gehele veiligheidsconcept.

  Bouwplantoetsing

  Op grond van gebruiksfunctie(s), gebruiksoppervlakte en vloerhoogte wordt bekeken wat zowel de minimale wettelijke eisen als de projectie-eisen zijn ten aanzien van brandmeld- en ontruimingsinstallatie, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen. De bevindingen worden uiteengezet in een rapportage.

  Installatiecheck

  Aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen en/of het uitgangspuntendocument, wordt na oplevering van de installatie(s) gecheckt of de voorgeschreven eisen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

  Melding brandveilig gebruik / Vergunningsaanvraag

  Onder een aantal condities stelt het Besluit bouwwerken leefomgeving een meldingsplicht dan wel een vergunningsplicht, bij de in gebruik name van een bouwwerk c.q. aanpassingen aan het bouwwerk.

  Ontruimingsplan / Bedrijfsnoodplan

  Bevat instructies met betrekking tot handelen in geval van een calamiteit. Door doeltreffende, planmatig voorbereide acties kunnen de gevolgen van diverse calamiteiten aanzienlijk worden beperkt.

  Programma van Eisen Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

  Op grond van wet- en regelgeving worden de installatietechnische aspecten van uw installatie vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan het Bevoegd Gezag, middels een melding brandveilig gebruik. Dit document wordt als onderdeel van de installatie vereist en ligt ten grondslag aan de installatie.

  Uitgangspuntendocument / Inbraakdetectiesysteem

  Op grond van de VRKI (Verbeterde Risicoklasse Indeling) worden de installatietechnische aspecten van uw inbraakdetectiesysteem vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan de verzekeraar.

  Risico Inventarisatie en Evaluatie

  De RI&E is wettelijk vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, als verplichting voor alle bedrijven en instellingen met personeel.

  Uitgangspunten document

  Op basis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO-matrix) worden de aspecten van alle aanwezige veiligheidsinstallaties en de te nemen maatregelen vastgelegd.
  Wij werken onder andere voor
  Klanten