Vastgelopen?

Abovo advies helpt u door het doolhof van de veiligheidsprotocollen

Bel uw gids door het doolhof:
0643 745 510

Ontdek de mogelijkheden van Abovo

Waarom Abovo advies?

Abovo advies timmert aan de weg om samen met u het juiste pad te bewandelen in het doolhof van wet- en regelgeving op het gebied van zowel fysieke als sociale veiligheidsvraagstukken.

Daar waar u door de bomen het bos niet meer ziet, u zich sec bezig wilt houden met uw corebusiness of simpelweg geen tijd heeft om u een weg door het doolhof van regeltjes te banen, maken wij voor u de weg vrij. Ruim twee decennia lange ervaring en een integrale benadering, maakt dat Abovo advies beschikt over een oplossend vermogen, een eenduidig en gemotiveerd advies geeft ten aanzien van de te nemen maatregelen en in geen enkel geval beren op de weg ziet.

Of het nu de kortste weg, de snelste of de weg van de minste weerstand wordt, Abovo advies navigeert u naar de vooraf besproken bestemming, met daarbij de minimale eisen vanuit wet- en regelgeving als vertrekpunt.
Middels een interactief proces stippelen we een geschikte route voor u uit.

Wellicht overbodig om te vermelden maar Abovo advies beantwoordt graag de vragen naar de - voor u - onbekende weg.
Veel, zo niet alles, is mogelijk. Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden…
Als u ons in een vroeg stadium inschakelt kunnen we een gemiste dan wel een verkeerde afslag voorkomen.

We zijn u graag van dienst en zoeken de mogelijkheden voor u uit!

Met vriendelijke groet,

ing. Carl Eppink
drs. Sylvia Geerdsen-Brommer

"We nemen u aan de hand mee en brengen u veilig naar uw eindbestemming". 

Disciplines van Abovo advies

Aanbesteding

Abovo advies kan naast het schrijven van bestekken een aanbestedingstraject voor u verzorgen. Op basis van haar expertise worden appels met appels vergeleken, waarna de juiste prijs-/kwaliteitsverhouding zichtbaar wordt. In samenspraak worden de deelnemende partijen uitgenodigd en vindt de gunning plaats.

Digitaal Logboek

Ten behoeve van uw beveiligingsinstallatie(s) heeft Abovo advies een digitale versie van het logboek ontworpen. Er is ruimte voor zowel meerdere typen logboeken als meerdere objecten en gebruikers. Deze logboekitems worden ingezet om enerzijds digitaal gegevens te loggen en anderzijds om documenten te archiveren.

Programma van Eisen

Inbraakdetectiesysteem

Op grond van de regelgeving worden de installatietechnische aspecten van uw inbraakdetectiesysteem vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan de verzekeraar. Dit document komt middels een interactief proces tot stand en ligt ten grondslag aan de installatie.

Bestek

Een omschrijving van een uit te voeren beveiligingsinstallatie inclusief administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Samen met de tekeningen is dit de basis voor prijsvorming.

Installatiecheck

Aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen en/of het uitgangspuntendocument, wordt na oplevering van de installatie(s) gecheckt of de voorgeschreven eisen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit voorkomt eventuele afkeuring van de installatie en bespaart onvoorziene kosten met het oog op de garantietermijn.

Uitgangspunten document

Op basis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (BIO-matrix) worden de aspecten van alle aanwezige veiligheidsinstallaties en de te nemen maatregelen vastgelegd, conform de vigerende wet- en regelgeving.

Bouwbesluit check

Op grond van gebruiksfunctie(s), gebruiksoppervlakte en vloerhoogte wordt bekeken wat de minimale wettelijke eisen alsmede de projectie-eisen zijn ten aanzien van brandmeld- & ontruimingsinstallatie, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen. De bevindingen worden uiteengezet in een rapportage.

Ontruimingsplan

Bevat instructies met betrekking tot handelen in geval van een calamiteit. Door doeltreffende, planmatig voorbereide acties kunnen de gevolgen van diverse calamiteiten aanzienlijk worden beperkt. Een plan wordt vereist vanuit het Bouwbesluit indien een ontruimingsinstallatie is geëist. Wij stellen het plan conform NEN 8112 op.

Veiligheidsscan

Met deze dienst voert Abovo advies op locatie een scan uit waarnaar de veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht, op basis van de BIO-matrix. De bevindingen worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument dan wel een adviesdocument om de veiligheid te vergroten c.q. te waarborgen.

Brandpreventie
plan

Betreft een rapport waarin alle reeds genomen en te nemen maatregelen zijn opgenomen om veiligheid te waarborgen. Deze maatregelen worden uitgezet in een tijdspad en ter acceptatie aangeboden aan het Bevoegd Gezag.

Programma van Eisen

Brandmeld-& ontruimingsinstallatie

Op grond van wet- en regelgeving worden de installatietechnische aspecten van uw installatie vastgelegd en ter acceptatie aangeboden aan het Bevoegd Gezag, middels een melding brandveilig gebruik. Dit document wordt als onderdeel van de installatie vereist en ligt ten grondslag aan de installatie.

Abovo advies

Wij helpen u door het doolhof van de veiligheids protocollen

Contact

drs. Sylvia Geerdsen-Brommer
T 0643 745 510
ing. Carl Eppink
T 0628 823 251
Oldenzaalsestraat 281
7523 AD Enschede
Bestek | Bouwbesluit check | Brandpreventieplan | Digitaal logboek | Ontruimingsplan | Programma van Eisen | Uitgangspuntendocument | Veiligheidsscan